Algemene voorwaarden

1.     Definities

 • DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR: betreft de rechtspersonen of handelsnamen DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR VOF en SAPI TEKST EN BEELD, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66778999, vestigingsnr. 000035374225 en op het adres Fuchsiastraat 7; 5271RM te Sint-Michielsgestel.
 • Opdrachtgever: degene die DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Offerte: een schriftelijk aanbod van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR aan een wederpartij betreffende het verrichten van werkzaamheden.
 • Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR als wederpartij ondertekende offerte of contract.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zoals die toepasselijk zijn op de Overeenkomst.

 

2.     Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en op alle overeenkomsten die DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR sluit met een Opdrachtgever.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.
 • Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de Opdrachtgever zijn in de relatie van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR tot de Opdrachtgever niet van toepassing, tenzij DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 1. Offertes
 • Alle aanbiedingen van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De offertes van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen is bevestigd.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 komt de overeenkomst tussen DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en de Opdrachtgever eerst tot stand op het moment dat DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de in de offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een contract worden vastgelegd.

4. Uitvoering overeenkomst

 • DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zal, tenzij anders uitdrukkelijk door haar wordt aangegeven, de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten.
 • DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor vervanging van door haar ingeschakelde personen, die niet in staat zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR worden verstrekt.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zijn verstrekt, heeft DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de Opdrachtgever te verrichten. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zal DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR slechts gehouden zijn tot het ter hare keuze – geheel of gedeeltelijk – kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.
 • Iedere aanspraak van de Opdrachtgever vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.
 • Het in 5.1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR.
 • Het in 5.1 bepaalde is evenmin van toepassing in het geval dat de verzekeraar van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR gehouden is om in verband met de door de Opdrachtgever geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de Opdrachtgever is uitgekeerd.

 

 1. Financiën
 • De door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR opgegeven prijzen zijn exclusief btw.
 • Alle betalingen aan DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR geschieden door storting of overschrijving op een door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR aan te wijzen bankrekening.
 • De Opdrachtgever is gehouden de door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR ingediende facturen te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst.
 • Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.
 • Schiet de Opdrachtgever tekort in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR is bevoegd deze kosten te fixeren op vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever is verplicht alle door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten.
 • Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever door te berekenen. DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR is verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk omtrent deze prijsverhogingen te informeren. DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, met dien verstande dat de Opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien zij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • In het geval dat er tussen DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en de opdrachtnemer een verplichting tot terugbetaling is overeengekomen zal DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR het verschuldigde bedrag overmaken binnen 14 dagen na de ontstane verplichting.
 1. Intellectueel eigendom
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 8 behoudt DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 1. Vertrouwelijkheid
 • De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, apparatuur, publicaties of andere zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR bevatten. De Opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.
 • In geval van overtreding door de Opdrachtgever van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000,- per overtreding, alsmede € 500,- voor iedere dag dat de overtreding na schriftelijke kennisgeving van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR ter zake voortduurt, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van de door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR geleden schade.

9.Overdracht van rechten en verplichtingen

 • De Opdrachtgever mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR. Aan deze toestemming kan DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR voorwaarden verbinden. Overdrachten, in strijd met het hierboven bepaalde, zijn nietig.

10.Overmacht

 • DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Van overmacht van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR is onder meer sprake in geval van stakingen, ziekte van door haar ingeschakeld personeel of ziekte van door haar ingeschakelde derden, gebrek aan materialen, stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door derden, zoals – maar niet beperkt tot – door haar aangezochte inleiders.

11.Geheimhouding

 • Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het de Opdrachtgever slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en de hierbij verstrekte documentatie, aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.
 • Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en de hierbij verkregen documentatie, aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.

 

1.     Wijzigingen

 

 • In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt ter zake overleg gepleegd tussen DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR en de Opdrachtgever. Indien partijen overeenstemming bereiken over een aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zal een dergelijke aanvulling of wijziging schriftelijk in een door partijen te ondertekenen document worden vastgelegd.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de eventuele financiële en kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging.
 • DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met dien verstande dat de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR, zullen aan de Opdrachtgever geen meerkosten in rekening worden gebracht.

 

13.Niet nakoming

 • Indien de Opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR niet nakomt of DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR vreest dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op een eerste verzoek van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of er beslag wordt gelegd op zaken van de Opdrachtgever, of de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan heeft DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR het recht (verdere) uitvoering van alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR op schadevergoeding.

 

14.Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR aan de Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

 

 • Klachten
  • Opdrachtgevers die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR kunnen dit schriftelijk of telefonisch melden bij de kwaliteitsmanager via info@deonderwijsontwikkelaar. De Opdrachtgever ontvangt binnen twee werkdagen na ontvangst van zijn klacht een ontvangstbevestiging en informatie over de wijze waarop zijn klacht zal worden afgehandeld.

16. Geschillen

 • Iedere overeenkomst tussen een Opdrachtgever en DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Geschillen die ontstaan bij de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en DE ONDERWIJSONTWIKKELAAR, zullen zo mogelijk in onderling overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien geen oplossing kan worden bereikt, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 • Er is sprake van een geschil indien één der partijen dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt.